ul. Akacjowa 1, (05-805) Otrębusy, PL +48 501-701-129

Konsekwencje przekazania niepełnych informacji do biura rachunkowego

  You are currently here!
 • Home
 • Aktualności Konsekwencje przekazania niepełnych informacji do biura rachunkowego

Konsekwencje przekazania niepełnych informacji do biura rachunkowego

25 maja, 2022 admin Comments Off
Konsekwencje przekazania niepełnych informacji do biura rachunkowego o ważnych zdarzeniach mających wpływ na poprawność rozliczenia rocznego

2 maja 2022 r. upłynął termin złożenia rozliczenia rocznego, wracamy jeszcze do tego tematu, bo może warto zwrócić Państwa uwagę na szczególne informacje, które należało przekazać do Państwa biura rachunkowego, a z powodu braku wiedzy na ten temat, zostały one pominięte.

Błędne rozliczenie roczne pociąga za sobą negatywne konsekwencje, więc im szybciej naprawimy błąd, tym koszty błędu będą mniejsze.

Informacje, które często Klienci biur rachunkowych pomijają, zlecając dokonanie rozliczenia rocznego to najczęściej:

 • Ulga prorodzinna – ulga nie ma limitu dochodów rodziców przy dwójce i więcej dzieci, ale przy jednym dziecku już trzeba zwrócić uwagę na limit, który w roku 2021 wynosił 112.000,00 dla podatnika pozostającego w związku małżeńskim oraz samotnie wychowującego oraz limit 56.000,00 dla podatnika niepozostającego w związku małżeńskim.

– Bardzo często Klienci Biur Rachunkowych zapominają poinformować biuro, że ich współmałżonek osiąga dochody oraz, że te dochody przekraczają limit, który uprawnia do zastosowania ulgi prorodzinnej na 1 dziecko.

– Często również występuje sytuacja, że dziecko (pełnoletnie) osiąga już własne dochody i tutaj czasami również brakuje informacji o wysokości tych dochodów, a należy poinformować biuro, jeśli te dochody przekroczą kwotę 3.089 zł.

 • Wspólne rozliczenie małżonków – jest możliwe, po spełnieniu określonych warunków

– Często występuje sytuacja, że jeden z małżonków oprócz osiągania dochodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanych podatkiem liniowym lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym, posiada jeszcze inne dochody i z tego tytułu otrzymuje PIT-11. Bardzo istotna w tym momencie jest pełna informacja o wszystkich dochodach, a także o formie ich opodatkowania, ponieważ opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym lub ryczałtem – powoduje brak możliwości wspólnego rozliczenia małżonków z pozostałych dochodów.

 • Ulga termomodernizacyjna a dotacja – od roku 2019 pojawiła się nowa ulga na inwestycje związane z działaniami polepszającymi standardy energetyczne budynków

– Często Klienci biur rachunkowych zapominają poinformować, że uzyskali zwrot części tej inwestycji w ramach wsparcia dotacyjnego np. „czyste powietrze” – należy pamiętać, że odliczenie powinno być pomniejszone o wysokość otrzymanej dotacji.

 • Inne dochody np. z tytułu sprzedaży nieruchomości, z tytułu sprzedaży kryptowalut, a także w sytuacji otrzymania innych środków finansowych np. w związku ze zwrotem zadatku, gdy nie doszło do realizacji transakcji

– Inne dochody czasami wymagają złożenia dodatkowych deklaracji – np. PIT-38 lub PIT-39 czy też DSF-1.

Biuro powinno otrzymać informację, że takie zdarzenia w ogóle miały miejsce, ważne jest również, czy uzyskane przychody zostały osiągnięte w ramach małżeńskiej wspólnoty majątkowej, bo może się okazać, że zamiast jednej deklaracji należy złożyć dwa dokumenty.

 • Danina solidarnościowa wymaga ustalenia łącznych dochodów uzyskanych z różnych źródeł, często biuro rachunkowe posiada informację tylko na temat dochodów z działaności gospodarczej, brak informacji o innych dochodach może spowodować, że biuro rachunkowe nie złoży deklaracji DSF-1.
 • Nietypowa sytuacja występuje również w przypadku kryptowalut – tutaj wyjątkowo powinniśmy złożyć deklarację już w momencie ponoszenia kosztów na zakup kryptowalut, ponieważ to jest warunkiem skorzystania z odliczenia tych kosztów, w latach następnych czyli w momencie uzyskania z tego tytułu przychodów.

To najczęściej występujące sytuacje, o których Państwo zapominają poinformować biuro rachunkowe, a mają one kluczowe znaczenie na dokonanie prawidłowego rozliczenia rocznego.

Jeśli stwierdzą Państwo, że faktycznie zapomnieli Państwo poinformować biuro rachunkowe o fakcie, który wpłynie na Państwa rozliczenie, należy jak najszybciej to zgłosić do biura.

Przypominamy, że zawsze można złożyć korektę rozliczenia rocznego i uregulować podatek, który będzie wynikał z korekty rozliczenia rocznego, niestety muszą Państwo pamiętać, że od 2 maja 2022r. do zaległego zobowiązania ustalonego na podstawie korekty deklaracji należy doliczyć właściwą kwotę odsetek.

Odsetki od 3 maja 2022 do 5 maja 2022 wynosiły 12 proc., natomiast od 6 maja 2022 wynoszą już 13,5 proc.

Przy czym ważne jest, że odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych nie wpłaca się, jeżeli wysokość odsetek nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej (obowiązki operatora wyznaczonego pełni Poczta Polska S.A.).

Obecnie kwota ta wynosi 8,70 zł (tj. 3 x 2,90 zł).

        Biuro rachunkowe nie ponosi odpowiedzialności za błędne rozliczenie podatkowe w sytuacji, gdy do biura nie zostały przekazane pełne informacje dotyczące rozliczenia rocznego.
       

Konsekwencją złożenia błędnego rozliczenia jest:

 • wykonanie przez biuro rachunkowe dodatkowej pracy dodatkowo płatnej związanej z korektą deklaracji lub złożeniem brakującej deklaracji,
 • ponowne ustalenie zobowiązania podatkowego (lub zwrotu podatku) tutaj wszystko będzie zależało od tego, czy korekta dotyczy zwiększenia dochodów, czy też może uwzględnia ulgę o której zapomnieliśmy,
 • ustalenie wysokości odsetek – w sytuacji, gdy korekta spowoduje dodatkowe zobowiązanie podatkowe, należy liczyć się z możliwością wystąpienia odsetek od zaległości, które będzie trzeba niezwłocznie uregulować, każdy dzień zwłoki w zapłacie podatku, będzie generował wyższe koszty odsetek.

Korektę deklaracji mogą Państwo zrobić w okresie pięciu lat od końca roku, w którym złożone zostało rozliczenie.

Nie ma limitu tych korekt, więc rozliczenie roczne można korygować wiele razy.

Podstawa prawna: