ul. Akacjowa 1, (05-805) Otrębusy, PL +48 501-701-129

Podwójne liczenie list płac stało się rzeczywistością

    You are currently here!
  • Home
  • Aktualności Podwójne liczenie list płac stało się rzeczywistością

Podwójne liczenie list płac stało się rzeczywistością

15 marca, 2022 admin 0 Comments

Od 10 marca 2022 r. podwójne liczenie list płac stało się już ustawowym obowiązkiem. Z tym dniem weszły w życie przepisy, które zastąpiły rozporządzenie z 7 stycznia 2022 r.

Na czym polega podwójne liczenie list płac?

W przypadku zakładów pracy został wprowadzony obowiązek obliczania zaliczek na podatek dochodowy według zasad z roku 2022 oraz według zasad z roku 2021. Efektem powyższego wyliczenia ma być doprowadzenie do sytuacji, iż w przypadku gdy zaliczka na podatek dochodowy według Polskiego Ładu będzie wyższa niż obliczona na starych zasadach to zakład pracy nie będzie pobierał tej różnicy od pracownika tylko poczeka z pobraniem do momentu, kiedy pojawi się różnica odwrotna, czyli zaliczka na podatek dochodowy według nowych zasad jest niższa niż według starych zasad.

Przykład

Miesiąc

Zaliczka na podatek

Według zasad 2021

Według zasad Polski Ład

Różnica w zaliczkach

Ile pobieram?

Ile pobieram do wyrównania

Saldo

Styczeń

712 zł

915 zł

203 zł

712 zł

 

203 zł

Luty

712 zł

915 zł

203 zł

712 zł

 

406 zł

Marzec

712 zł

915 zł

203 zł

712 zł

 

609 zł

Kwiecień

712 zł

915 zł

203 zł

712 zł

 

812 zł

Maj

712 zł

915 zł

203 zł

712 zł

 

1015 zł

Czerwiec

712 zł

915 zł

203 zł

712 zł

 

1218 zł

Lipiec

712 zł

915 zł

203 zł

712 zł

 

1421 zł

Sierpień

712 zł

915 zł

203 zł

712 zł

 

1624 zł

Wrzesień

712 zł

915 zł

203 zł

915 zł

-203 zł

1827 zł

Październik

712 zł

915 zł

203 zł

915 zł

-203 zł

2030 zł

Listopad

1752 zł

915 zł

-837 zł

915 zł

837 zł

1193 zł

Grudzień

2013 zł

915 zł

-1098 zł

915 zł

1193 zł

0 zł

Suma

10.885 zł

10.980 zł

95 zł

9356 zł

1624 zł

 

 

 

 

Suma

10.980 zł

 

 

Podwójne liczenie zaliczek polega więc na tym, że w miesiącach gdy zaliczka na podatek dochodowy obliczona według nowych zasad jest wyższa niż obliczona hipotetycznie na podstawie starych zasad z roku 2021, wtedy pobierana jest wysokość zaliczki na podatek według starych zasad. Gdy sytuacja się odwróci i zaliczka na podatek dochodowy obliczona według Polskiego Ładu będzie niższa niż według starych zasad z roku 2021 wtedy płatnik pobierze już tą nową wysokość, a dodatkowo pobierze zaliczkę do wysokości różnicy jaka się pojawi pomiędzy zaliczką wg Polskiego Ładu, a zaliczka liczoną wg zasad z roku 2021.

Kogo dotyczy podwójne liczenie zaliczek na podatek dochodowy?

Dotyczy płatników (zakład pracy, organ rentowy, zleceniodawca), którzy dokonują wypłat:

  • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłat z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej,
  • emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych, rent socjalnych oraz rodzicielskich świadczeń uzupełniających,
  • umów zlecenia określonych w art. 13 pkt 8 ustawy PIT.

Rozporządzenie z 7 stycznia 2022 r., a ustawa. Jak to się ma do siebie?

Za styczeń stosowane jest rozporządzenie, chociaż ustawa zmieniająca wskazuje dodatkowo, iż za styczeń zasady są tożsamo stosowane na podstawie rozporządzenia z 7 stycznia 2022 r. w odniesieniu do podwójnego liczenia zaliczki na podatek dochodowy. Od lutego z kolei do grudnia 2022 r. stosowane będą przepisy ustawy.

Do jakich wynagrodzeń będą miały zastosowanie nowe przepisy?

Podwójne liczenie zaliczek ma zastosowanie, gdy miesięczne przychody, uzyskane przez podatnika za pośrednictwem płatnika nie przekroczą 12.800 zł, przy czym limit ten stosuje się odrębnie dla każdego źródła przychodów.

A co jeżeli pracownik się zwolni nim pojawi się ujemna różnica?

Nowe przepisy ustawy przewidują, iż zwalnia się płatnika z obowiązku poboru i wpłacenia nadwyżki zaliczki jeśli nie pojawiła się ujemna różnica bo pracownik np. się zwolnił, albo przestał u nas osiągać przychody opodatkowane.

Wniosek o nieprzedłużanie terminów poboru zaliczek na podatek

Pracownicy mogą złożyć sporządzony na piśmie wniosek o nieprzedłużanie terminów poboru zaliczki w części stanowiącej nadwyżkę zaliczki obliczonej zgodnie z przepisami 2021 r. nad zaliczką obliczoną zgodnie z przepisami 2021 r.

Uwaga!

Na podstawie zmienionych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wniosek o nieprzedłużanie terminów poboru zaliczki można również w przypadku, gdy pracownik złożył wcześniej oświadczenie PIT-2.             

Podstawa prawna:

  • art. 53a ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.).

leave a comment