ul. Akacjowa 1, (05-805) Otrębusy, PL +48 501-701-129

Polski Ład – Jakie zmiany czekają spółki z o.o. w 2022 r.

    You are currently here!
  • Home
  • Aktualności Polski Ład – Jakie zmiany czekają spółki z o.o. w 2022 r.

Polski Ład – Jakie zmiany czekają spółki z o.o. w 2022 r.

11 października, 2021 admin 0 Comments
Polski Ład – jakie zmiany czekają spółki z o.o. w 2022 r.

Polski Ład przewiduje szereg zmian, które wpłyną również na zasady, które do tej pory funkcjonowały w spółce z o.o. Poniżej przedstawiamy kilka z nich.

 

1. Składka zdrowotna od wynagrodzeń w drodze powołania

Jedną ze zmian planowanych od 2022 r. jest objęcie składką zdrowotną wynagrodzenia członków zarządów oraz prezesów spółek, a także innych osób wybranych do pełnienia swoich funkcji w drodze powołania. Obecnie opłacali oni jedynie podatek dochodowy, a od 1 stycznia 2022 r. dojdzie jeszcze konieczność opłacania składki zdrowotnej. Oznacza to zmniejszenie wynagrodzenia dla tych osób, czyli można powiedzieć, że nastąpi wzrost opodatkowania o 9%.

 

2. Podatek minimalny w podatku dochodowym od osób prawnych – 10% – NOWOŚĆ

Ważne!
Przepisów z zakresu podatku minimalnego nie stosuje się do podatników podatku dochodowego od osób prawnych:
- w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność oraz w kolejno następujących po sobie dwóch latach podatkowych, następujących bezpośrednio po tym roku podatkowym,
- będących przedsiębiorstwami finansowymi,
- jeżeli w roku podatkowym uzyskali przychody niższe o co najmniej 30% w stosunku do przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym ten rok podatkowy,
- których udziałowcami, akcjonariuszami albo wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne i jeżeli podatnik nie posiada udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.

Praktycznie jednak każda spółka oraz podatkowa grupa kapitałowa (z wyjątkami opisanymi powyżej) powinna sprawdzić co roku, czy pod podatek minimalny będzie podlegała, czy nie. Przede wszystkim spółka powinna sprawdzić:

  • czy udział dochodów podmiotu w jego przychodach (innych niż pochodzących z zysków kapitałowych) wyniósł w danym roku mniej niż 1% albo      
  • czy podmiot poniósł stratę za dany rok podatkowy (inną niż z zysków kapitałowych).

Podstawa opodatkowania podatkiem minimalnym będzie opierała się na 4 elementach, a jej ustalenie będzie wiązało się z wykonaniem szeregu czynności opartych, zarówno na EBITA, jak i podatku odroczonym związanym z wartościami niematerialnymi i prawnymi.

3. Regulacje dotyczące szarej strefy

Od 2022 r. mają wejść w życie nowe regulacje dotyczące powstania przychodów u podatników, którzy nielegalnie zatrudniają pracowników. Przychód ten będzie ustalany za każdy miesiąc, w którym zostało stwierdzone nielegalne zatrudnienie w wysokości równowartości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przychód będzie powstawać na dzień stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia.

4. Wprowadzenie 19% podatku od spółek będących podatnikami (rezydentami podatkowymi w Polsce) z tytułu tzw. przerzucanych dochodów

Za przerzucone dochody uznaje się koszty poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu powiązanego.

CIT od przerzuconych dochodów mają być objęte m.in. koszty:

-usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz usług o podobnym charakterze,

-wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub WNiP,

-przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek, innych niż udzielonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,

-koszty finansowania dłużnego związane z uzyskaniem środków finansowych i korzystaniem z tych środków, w szczególności odsetki, opłaty, prowizje, premie, część odsetkową raty leasingowej, kary i opłaty za opóźnienie w zapłacie zobowiązań oraz koszty zabezpieczenia zobowiązań, w tym koszty pochodnych instrumentów finansowych,

-opłat i wynagrodzeń za przeniesienie funkcji, aktywów.

Uwaga!
Podatek od przerzuconych dochodów o stawce 19% będzie stosowany wobec firm, w których suma tych kosztów w roku podatkowym stanowi co najmniej 3% sumy wszystkich kosztów uzyskania przychodów. Podatnikiem jest podmiot dokonujący płatności kosztów.

Podatek ten podlega wykazaniu w zeznaniu CIT i zapłacie w terminie złożenia deklaracji CIT.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – ustawa oczekuje na podpis Prezydenta.

Stan prawny aktualny na dzień 15.11.2021 r.

leave a comment