Ceny usług księgowych w biurze Optima

Zapraszamy do zapoznania się z naszym cennikiem, który zawiera informacje o opłatach za poszczególne usługi, takie jak prowadzenie ksiąg rachunkowych, doradztwo podatkowe, obsługa kadrowo-płacowa czy pomoc w zakresie audytu. W przypadku pytań czy wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem - chętnie udzielimy wszelkich niezbędnych informacji oraz dobierzemy odpowiednie rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

Ceny za nasze usługi są konkurencyjne i transparentne. Wszystkie koszty są jasno określone na początku naszej współpracy, co pozwala uniknąć niespodzianek w przyszłości. Wierzymy, że uczciwość i przejrzystość są kluczowe dla budowania długotrwałych relacji z naszymi klientami.

 

Wynagrodzenie miesięczne ustalane jest indywidualnie z klientem oraz zależy od ilości zaksięgowanych dokumentów do systemu księgowego w ciągu miesiąca (w tym faktury sprzedaży, faktury zakupów, wyciągi bankowe oraz inne dowody wewnętrzne).

W przypadku zwiększenia ilości księgowanych dokumentów powyższe wynagrodzenie może ulec zmianie w formie aneksu do zawartej umowy. Za sporządzenie rocznego bilansu oraz sprawozdania finansowego jest naliczane dodatkowe wynagrodzenie w wysokości jednego wynagrodzenia miesięcznego, na podstawie wystawionej faktury VAT.

Za prowadzenie dokumentacji kadrowej - naliczanie płac, tworzenie list płac oraz wynagrodzeń od umów zleceń, umów o dzieło, składek ZUS, prowadzenie kartotek pracowników naliczane jest dodatkowe wynagrodzenie w wysokości:

  • 60 zł netto za jednego pracownika z tytułu umowy o pracę (faktura VAT),
  • 30 zł netto za jednego pracownika z tytułu umowy cywilno-prawnej (faktura VAT).

Cennik usług księgowych

Księgi handlowe

ilość dokumentów maksymalna ilość zapisów księgowych cena netto
od do    
  9 54 900,00 zł
10 24 96 1 200,00 zł
25 50 200 1 500,00 zł
51 100 400 1 800,00 zł
101 150 600 2 200,00 zł
151 200 800 2 600,00 zł
201 250 1600 3 100,00 zł
251 300 3200 3 600,00 zł
powyżej - ceny negocjowane

Opłaty dodatkowe

doradztwo w zakresie spraw księgowych i biznesowych w cenie
roczne sprawozdanie finansowe od 3 600,00 zł rok
dodatkowe elementy rocznego sprawozdania finansowego (nie przewidziane w umowie) od 2 200,00 zł szt
sprawozdanie na potrzeby banku od 700,00 zł szt
obsługa podatnika w zawieszeniu od 240,00 zł m-c
obsługa wspólników spółek osobowych w zakresie ustalania wysokości zaliczek na podatek dochodowy od 100zł 100,00 zł m-c (od każdego wspólnika)
korekta deklaracji (z winy Klienta) 150 100,00 zł szt
sporządzanie zestawień, symulacji lub inne pozaumowne czynności dodatkowe od 60,00 zł godz.
archiwizacja dokumentów (poza okresem od przewidzianym umową) od 230,00 zł m-c (za każdy karton dokumentacji)
przesyłka dokumentów   zgodnie z opłatą pocztową bądź kurierską
przejęcie obowiązków Klienta w zakresie czynności    od księgowych   ustalane indywidualnie
w przypadku delegowania pracowników do powyższych opłat należy dodać stałą opłatę konsultacyjną w wysokości   1 500 zł
w przypadku istnienia obowiązku rocznego badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta dodatkowa opłata roczna w wysokości   5 700 roczna

Specyfikacja czynności księgowych

  Biuro Optima Klient
prowadzenie ksiąg rachunkowych, w porządku chronologicznym i systematycznym na podstawie dowodów księgowych. x  
sporządzanie dziennika operacji księgowych i innych ewidencji prawem wymaganych x  
opis merytoryczny dokumentów księgowych   x
opis formalno-rachunkowy dokumentów księgowych x  
wystawianie i dostarczanie faktur sprzedaży krajowej i zagranicznej   x
księgowanie faktur sprzedaży x  
przeliczanie faktur walutowych x  
ustalanie różnic kursowych x  
rozliczanie kont rozrachunkowych odbiorców x  
opis merytoryczny dokumentów księgowych   x
opis formalno-rachunkowy dokumentów księgowych x  
dostarczanie faktur zakupowych i innych dowodów poniesienia kosztów   x
księgowanie faktur zakupowych i innych dowodów poniesienia kosztów x  
płatności za dokumenty   x
przeliczanie faktur walutowych x  
ustalanie różnic kursowych x  
rozliczanie kont rozrachunkowych dostawców x  
prowadzenie kasy/kas   x
prowadzenie raportów kas fiskalnych   x
księgowanie raportów kasowych x  
udostępnienie wyciągów bankowych w formie elektronicznej   x
księgowanie wyciągów bankowych x  
księgowanie i rozliczanie płatności dokonanych kartami i z rachunków pomocniczych x  
ustalanie i księgowanie różnic kursowy od własnych środków x  
księgowanie list płac x  
wykonanie płatności pensji   x
ewidencja zaliczek dla pracowników   x
księgowanie zaliczek pracowniczych x  
naliczanie i ewidencja delegacji pracowniczych x  
księgowanie delegacji pracowniczych   x
księgowanie deklaracji na poczet składek ubezpieczeń oraz podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowniczych krajowych i zagranicznych x  
prowadzenie magazynu   x
księgowanie dokumentów magazynowych x  
okresowe ustalanie i sprawdzanie drogą inwentaryzacji stanu towarów, materiałów i produkcji   x
księgowanie remanentów, w tym różnic magazynowych i odchyleń x  
dokumentowanie stanu i zakupu środków trwałych i wyposażenia   x
prowadzenie ewidencji środków trwałych, w tym: naliczanie amortyzacji, wystawianie dokumentów OT, LT, ZM, LTC x  
okresowe ustalanie i sprawdzanie drogą inwentaryzacji stanu środków trwałych i wyposażenia   x
księgowanie remanentów, w tym różnic inwentaryzacyjnych x  

GUS

  Biuro Optima Klient
sporządzanie raportów comiesięcznych i przekazywanie do GUS x  
obsługa kontroli i korespondencji z GUS x  
ustalenie i aktualizacja polityki rachunkowości x  
weryfikacja wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów i pasywów   x
dokonywanie odpisów aktualizujących oraz księgowanie rezerw na podstawie dokumentów zatwierdzonych przez klienta x  
księgowanie rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów x  
przygotowywanie i wysyłanie przelewów z tytułu zobowiązań x  
przygotowywanie, podpisywanie i niezwłoczne dostarczanie wszelkich umów (m.in. pożyczek, kupna, sprzedaży, leasingu itp.)   x
księgowanie rozliczeń wynikających z umów leasingu i pokrewnych x  
księgowanie rozliczeń wynikających z umów faktoringowych x  
księgowanie rozliczeń wynikających z umów pożyczek, dopłat, dotacji, zobowiązań wekslowych itp. w tym ewidencja odsetek x  
prowadzenie ewidencji księgowej pomocniczej pozabilansowo x  
 doradztwo w zakresie form prowadzenia działalności i pokrewne x  
sporządzanie miesięcznie lub kwartalnie (narastającego) rozliczenia podatku dochodowego x  
sporządzanie szczegółowej ewidencji na cele ustalenia podatku dochodowego (w tym w podziale na udziały wspólników) wraz z ustaleniem kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu x  
prowadzenie rejestru VAT i rozliczenie podatku VAT x  
sporządzanie deklaracji, korekt, innych informacji i aktualizacji i ich terminowa wysyłka zgodnie z obowiązującymi przepisami x  
obsługa kontroli i korespondencji z US w zakresie objętym pełnomocnictwem x  
rozliczenia podatku PCC od czynności ściśle związanych z prowadzoną działalnością na podstawie informacji przekazanych przez klienta x  
comiesięczne raportowanie o wynikach w uzgodnionej formie x  
roczna wycena bilansowa aktywów i pasywów oraz ustalenie rocznego wyniku finansowego x  
sporządzenie i wysyłka potwierdzeń sald na koniec roku obrachunkowego x  
sporządzenie sprawozdania obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, wprowadzenie i informację dodatkową x  
sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności   x
współpraca z biegłym rewidentem i audytorami (według osobnego cennika) x  
zatwierdzenie wyniku rocznego na podstawie uchwał   x
zabezpieczenie dokumentacji księgowej i przechowywanie w trakcie roku podatkowego i przekazanie klientowi po sporządzeniu sprawozdania rocznego x  
zabezpieczenie dokumentacji księgowej i przechowywanie w ciągu 6-ciu lat od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego a w przypadku powstania straty podatkowej przez okres 11-tu lat od tego dnia   x

Oferta nie obejmuje usług:

  • w zakresie rozliczeń podatku od nieruchomości rozliczeń podatku transportowego i opłat paliwowych rozliczeń PFRON
  • dostępu do oprogramowania i udostępniania baz danych prowadzonych w formie elektronicznej prowadzenia osobnej księgowości i rozliczeń projektów UE oraz dotacji
  • sporządzanie dokumentacji cen transferowych
  • sporządzania rozliczeń rocznych w zakresie podatku dochodowego wspólników przygotowywania umów i profesjonalnej obsługi prawnej, w tym w zakresie informacji do KRS

Partnerzy