Zakres działalności

Uścisk dłoni

 • kierowanie rachunkowości Spółki , stosowanie do postanowień ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych oraz wynikającymi z obowiązków Głównego Księgowego, określonych właściwymi przepisami prawnymi,
 • bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji wynikowej i finansowej,
 • kierowanie i sprawowanie nadzoru nad prawidłowym trybem rozliczeń finansowych, 
 • pozyskiwanie, prawidłowe i celowe wykorzystywanie kredytów bankowych,
 • rozliczanie osób odpowiedzialnych materialnie za powierzone mienie oraz zapobieganie powstawaniu nadużyć,
 • gromadzenie i wykorzystywanie informacji o stanie finansowym Spółki, zapewniających podejmowanie optymalnych decyzji gospodarczych i przygotowywanie analiz finansowych w tym zakresie,
 • zapewnienie rzetelności sprawozdań finansowych, terminowości ich sporządzania oraz zgodności ze stanem faktycznym,
 • badanie prawidłowości i zasadności operacji gospodarczych,
 • kontrolowanie prawidłowości sporządzania dokumentów księgowych pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym,
 • organizowanie i doskonalenie prowadzenia księgowości i obiegu dokumentów finansowo księgowych w Spółce a szczególności tworzenie polityki  rachunkowości, zakładowego planu kont, instrukcji obiegu i kontroli obiegu dokumentów, instrukcji kasowej, instrukcji prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji instrukcji gospodarowania składnikami aktywów trwałych.
 • prowadzenie windykacji należności.

 

Partnerzy

Osoba szukająca dokumentów

Kadry i płace

Osoba korzystająca z telefonu 02

Pity i sprawozdania finansowe

Kobieta pracująca przy komputerze

Windykacja