Outsourcing księgowości 

Dłonie wyjmujące dokumenty z szuflady

Zakres usług księgowych Biura Rachunkowego OPTIMA Iwona Mioduszewska jest każdorazowo i indywidualnie ustalany z Klientem, tak by jak najlepiej zrozumieć i odpowiedzieć na potrzeby jego przedsiębiorstwa. Oferta składa się z wielu składowych elementów dopasowanych do preferencji i kultury organizacyjnej firmy Klienta.  Dążymy do zapewnienia dochowania terminów wynikających z przepisów oraz wewnętrznych procedur raportowania w firmach Klientów.

Każdy z naszych Klientów otrzymuje opiekę głównego księgowego, sprawującego nadzór nad całym zespołem specjalistów dedykowanych do obsługi jego przedsiębiorstwa. Znaczące usprawnienie komunikacji pomiędzy firmą księgową a Klientem funkcjonuje dzięki przeniesieniu niektórych procesów związanych z obiegiem dokumentów na platformę online, jednak na życzenie Klienta wciąż może funkcjonować klasyczny obieg dokumentacji.

 

Dlaczego outsourcing księgowości?

Dlaczego warto powierzyć księgowość oraz administrację kadr i płac wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej? Podejmując taką decyzję osiągasz liczne korzyści:

 • Możliwość skoncentrowania się na głównej działalności firmy,
 • Redukcja kosztów funkcjonowania firmy,
 • Obsługa przez profesjonalistów dysponujących aktualną wiedzą,
 •  Oszczędność czasu poświęcanego na składanie wyjaśnień instytucjom fiskalnym,
 • Gwarancja ciągłości pracy,
 • Gwarancja poufności wrażliwych danych finansowych i pracowniczych,
 • Znaczące ograniczenie odpowiedzialności prawnej kierownictwa,
 • Uzyskanie dostępu do nowoczesnych technologii informatycznych zarządzania finansami.

 

Nasza kompleksowa obsługa firmy obejmuje w szczególności:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych w oparciu o zakładowy plan kont i politykę  rachunkowości, zasady, metody i techniki przewidziane w ustawie o rachunkowości oraz    innych przepisach szczególnych,
 • prowadzenie rozliczeń w zakresie księgowości materiałowej, kosztowej, księgowości środków trwałych,
 • sporządzanie planów amortyzacji, rozliczanie przeprowadzonych inwentaryzacji składników majątku Spółki,
 • prowadzenie kasy Spółki zgodnie z Instrukcją Kasową i obowiązującymi przepisami,
 • współpraca z bankami w zakresie prowadzonych rachunków bankowych, pozyskiwanie, obsługa kredytów i pożyczek, tworzenie lokat,
 • prowadzenie rejestru otrzymanych faktur i innych dokumentów oraz terminowe regulowanie zobowiązań, kontrolowanie wartości depozytów, stanowiących własność organizacji związkowych oraz społecznych,
 • prowadzenie ewidencji podatkowej i dokumentacji rozliczeniowej w odniesieniu do podatku dochodowego od osób prawnych,  podatku VAT, Podatku od nieruchomości,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych, sprawozdań statystycznych z zakresu finansów Spółki oraz wskaźników finansowych,
 • przechowywanie dokumentów księgowych, deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych.

Księgi Handlowe, rachunkowe, pełna księgowość

 • Prowadzenie ewidencji księgowej wg kosztów rodzajowych.
 • Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT.
 • Prowadzenie spraw kadrowych — akt personalnych zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy.
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej — naliczanie płac, tworzenie list płac oraz wynagrodzeń od umów zleceń, umów o dzieło, składek ZUS, prowadzenie kartotek pracowników.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych. 
 • Prowadzenie rozrachunków z klientami.
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych miesięcznych.

 • Sporządzanie deklaracji:
  • CIT-8 -  zaliczka na podatek od osób prawnych.
  • VAT-7 - podatek od towarów i usług.
  • PIT-4 - zaliczka  na podatek od osób fizycznych.
  • PIT 8B - podatek od umów cywilnoprawnych.
  • ZUS - deklaracje miesięczne, sprawozdania statystyczne /zgodnie z wymogami GUS/.

Wykorzystując narzędzie BI Point Menadżer zyskujesz możliwość:

 • Dostępu do danych firmy 24 godziny na dobę, z każdego miejsca na świecie dzięki możliwości przeglądania ich poprzez Internet,

 • Możliwość przeglądania raportów niezbędnych do właściwego zarządzania firmą.

BI Point Menadżer to narzędzie, dzięki któremu kadra kierownicza lub właściciel przedsiębiorstwa, z każdego miejsca na świecie, 24 godziny na dobę, ma dostęp do danych finansowych, kadrowych, handlowych i wielu innych o swojej firmie, poprzez przeglądarkę internetową. Właściciel lub dyrektor firmy, po zalogowaniu się do nowoczesnego narzędzia, ma dostęp m.in. do: analiz przychodów i kosztów wg kontrahentów i towarów, informacji o kwocie podatków do zapłaty, struktury wiekowej należności i zobowiązań, raportów kadrowo/płacowych, raportów księgowych np. zapisów księgowych, zestawień księgowych, raportów wyników itp.

 

 

Business Intelligence

Moduł Business Intelligence to intuicyjne narzędzie służące do budowania raportów i analiz na bazie informacji wprowadzonych do programu finansowo-księgowego dostarczając kompleksowych informacji niezbędnej do monitorowania i zarządzania przedsiębiorstwem. Narzędzie jest również dostępne zdalnie. 

 • Lepszy wgląd w działalność przedsiębiorstwa - firmy korzystające z modułu otrzymują rzetelną, szybką i aktualną informację o wielu aspektach swojej działalności.
 • Usprawnienie procesu podejmowania decyzji - podejmowanie decyzji staje się łatwiejsze dzięki czytelnym i przekrojowym danym na temat funkcjonowania firmy, w postaci analiz i raportów, które pozwalają właścicielom i zarządzającym firm na rozstrzyganie czy i jakie działania mają zostać podjęte do osiągnięcia zamierzonych celów biznesowych.
 • Obniżenie kosztów pozyskiwania analiz –Analizy BI szybko odpowiada na postawione pytania, a zbudowanie nawet najbardziej skomplikowanych sprawozdań oraz zestawień sprowadza się do użycia prostej metody drag & drop.
 • Oszczędność czasu — dzięki zastosowaniu subskrypcji, stale wykonywane raporty będą zawsze dostarczane na czas. Moduł samoczynnie wyśle raport ze wszystkimi niezbędnymi informacjami pozwalającymi na zdiagnozowanie bieżącej sytuacji w firmie i podjęcie odpowiednich działań.
 • Weryfikacja realizacji planów firmy — wykorzystując moduł Analizy BI w prosty sposób, na jednym sprawozdaniu, można odczytać stopień zrealizowanego planu i prześledzić trendy, dla każdego z kluczowych wskaźników efektywności

Partnerzy