Księgowość

    You are currently here!
  • Home
  • Księgowość

KSIĘGOWOŚĆ

Księgi Handlowe  – rachunkowe, pełna księgowość

Prowadzenie ewidencji księgowej wg kosztów rodzajowych.

1. Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT.

2. Prowadzenie spraw kadrowych – akt personalnych zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy.

3. Prowadzenie dokumentacji kadrowej – naliczanie płac, tworzenie list płac oraz wynagrodzeń od umów zleceń, umów o dzieło, składek ZUS, prowadzenie kartotek pracowników.

4. Prowadzenie ewidencji środków trwałych.

5. Prowadzenie rozrachunków z klientami.

6. Sporządzanie sprawozdań finansowych miesięcznych.

7. Sporządzanie deklaracji:

– CIT-8 –  zaliczka na podatek od osób prawnych.

– VAT-7 – podatek od towarów i usług.

– PIT-4 – zaliczka  na podatek od osób fizycznych.

– PIT 8B – podatek od umów cywilnoprawnych.

– ZUS – deklaracje miesięczne, sprawozdania statystyczne /zgodnie z wymogami GUS/.

Nasza kompleksowa obsługa firmy obejmuje w szczególności:

1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych w oparciu o zakładowy plan kont i politykę  rachunkowości, zasady, metody i techniki przewidziane w ustawie o rachunkowości oraz    innych przepisach szczególnych,

2. Prowadzenie rozliczeń w zakresie księgowości materiałowej , kosztowej , księgowości środków trwałych,

3. Sporządzanie planów amortyzacji, rozliczanie przeprowadzonych inwentaryzacji składników majątku Spółki,

4. Prowadzenie kasy Spółki zgodnie z Instrukcją Kasową i obowiązującymi przepisami,

5.Współpraca z bankami w zakresie prowadzonych rachunków bankowych, pozyskiwanie, obsługa kredytów i pożyczek, tworzenie lokat,

6. Prowadzenie rejestru otrzymanych faktur i innych dokumentów oraz terminowe regulowanie zobowiązań, kontrolowanie wartości depozytów, stanowiących własność organizacji związkowych oraz społecznych,

7. Prowadzenie ewidencji podatkowej i dokumentacji rozliczeniowej w odniesieniu do podatku dochodowego od osób prawnych,  podatku VAT, Podatku od nieruchomości,

8. Sporządzanie sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych, sprawozdań statystycznych z zakresu finansów Spółki oraz wskaźników finansowych,

9. Przechowywanie dokumentów księgowych, deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych

Outsourcing księgowości 

Zakres usług księgowych Biura Rachunkowego OPTIMA Iwona Mioduszewska jest każdorazowo i indywidualnie ustalany z Klientem, tak by jak najlepiej zrozumieć i odpowiedzieć na potrzeby jego przedsiębiorstwa. Oferta składa się z wielu składowych elementów dopasowanych do preferencji i kultury organizacyjnej firmy Klienta.  

Dążymy do zapewnienia dochowania terminów wynikających z przepisów oraz wewnętrznych procedur raportowania w firmach Klientów.

Każdy z naszych Klientów otrzymuje opiekę głównego księgowego, sprawującego nadzór nad całym zespołem specjalistów dedykowanych do obsługi jego przedsiębiorstwa.

Znaczące usprawnienie komunikacji pomiędzy firmą księgową a Klientem funkcjonuje dzięki przeniesieniu niektórych procesów związanych z obiegiem dokumentów na platformę online, jednak na życzenie Klienta wciąż może funkcjonować klasyczny obieg dokumentacji.

Usługi księgowe 

Dlaczego outsourcing księgowości?

Dlaczego warto powierzyć księgowość oraz administrację kadr i płac wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej?

Podejmując taką decyzję osiągasz liczne korzyści:

-Możliwość skoncentrowania się na głównej działalności firmy,

-Redukcja kosztów funkcjonowania firmy,

-Obsługa przez profesjonalistów dysponujących aktualną wiedzą,

-Oszczędność czasu poświęcanego na składanie wyjaśnień instytucjom fiskalnym,

-Gwarancja ciągłości pracy,

-Gwarancja poufności wrażliwych danych finansowych i pracowniczych,

-Znaczące ograniczenie odpowiedzialności prawnej kierownictwa,

-Uzyskanie dostępu do nowoczesnych technologii informatycznych zarządzania finansami.

Wykorzystując narzędzie BI Point Menadżer zyskujesz możliwość:

-Dostępu do danych firmy 24 godziny na dobę, z każdego miejsca na świecie dzięki możliwości przeglądania ich poprzez Internet,

-Możliwość przeglądania raportów niezbędnych do właściwego zarządzania firmą.

BI Point Menadżer to narzędzie, dzięki któremu kadra kierownicza lub właściciel przedsiębiorstwa, z każdego miejsca na świecie, 24 godziny na dobę, ma dostęp do danych finansowych, kadrowych, handlowych i wielu innych o swojej firmie, poprzez przeglądarkę internetową.

Właściciel lub dyrektor firmy, po zalogowaniu się do nowoczesnego narzędzia, ma dostęp m.in. do: analiz przychodów i kosztów wg kontrahentów i towarów, informacji o kwocie podatków do zapłaty, struktury wiekowej należności i zobowiązań, raportów kadrowo/płacowych, raportów księgowych np. zapisów księgowych, zestawień księgowych, raportów wyników itp.

Business Intelligence

Moduł Business Intelligence to intuicyjne narzędzie służące do budowania raportów i analiz na bazie informacji wprowadzonych do programu finansowo-księgowego dostarczając kompleksowych informacji niezbędnej do monitorowania i zarządzania przedsiębiorstwem. Narzędzie jest również dostępne zdalnie.

Wykorzystując Moduł Business Intelligence zyskujesz:

-Lepszy wgląd w działalność przedsiębiorstwa – firmy korzystające z modułu otrzymują rzetelną, szybką i aktualną informację o wielu aspektach swojej działalności.

-Usprawnienie procesu podejmowania decyzji – podejmowanie decyzji staje się łatwiejsze dzięki czytelnym i przekrojowym danym na temat funkcjonowania firmy, w postaci analiz i raportów, które pozwalają właścicielom i zarządzającym firm na rozstrzyganie czy i jakie działania mają zostać podjęte do osiągnięcia zamierzonych celów biznesowych.

-Obniżenie kosztów pozyskiwania analiz –Analizy BI szybko odpowiada na postawione pytania, a zbudowanie nawet najbardziej skomplikowanych sprawozdań oraz zestawień sprowadza się do użycia prostej metody drag & drop.

-Oszczędność czasu – dzięki zastosowaniu subskrypcji, stale wykonywane raporty będą zawsze dostarczane na czas. Moduł samoczynnie wyśle raport ze wszystkimi niezbędnymi informacjami pozwalającymi na zdiagnozowanie bieżącej sytuacji w firmie i podjęcie odpowiednich działań.

-Weryfikacja realizacji planów firmy – wykorzystując moduł Analizy BI w prosty sposób, na jednym sprawozdaniu, można odczytać stopień zrealizowanego planu i prześledzić trendy, dla każdego z kluczowych wskaźników efektywności